Köpvillkor


Frakt

Priser för frakt inom Sverige är 150 kronor för paket upp till 35 kg och 650 kronor för pall/halvpall över 35 kg. Vid köp av varor över 10000 kronor exklusive moms är det fraktfritt inom Sverige. 

För leveranser utanför Sverige tas kostnad ut utifrån speditörens prislista.


Allmänt

För privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller före lagen.

När privatperson, registrerat sig och gjort en beställning, godkänns att Hooves ab lagrar och använder dina uppgifter i verksamheten. Vi skyddar personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att vid önskemål få dessa raderade. Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, innebär det inte att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.


Beställning

Beställning kan ske via webbutik, telefon eller via mail. Om beställaren är under 18 år måste målsmans tillstånd finnas. Tillstånd kan ges genom att målsman skickar sitt uttryckliga tillstånd till [email protected]. Falskbeställningar polisanmäls och skadestånd kan krävas.


Mervärdeskatt

Alla priser är exklusive moms.


Leverans

Utöver priset tillkommer fraktkostnaderna. Hooves ab förbehåller sig rätten att stryka vara från order som inte är möjlig att leverera med prisavdrag för varan. Vanligtvis skickas varan med DHL eller Posten, frakten betalas av kunden. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, vid önskemål om försändelse utanför Sverige krävs personlig kontakt via telefon eller e-post.

Det är kundensansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid som står angivet på avin. Om kunden inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut paketet på utlämningsstället, skickas det tillbaka. Hooves ab kan debitera kunden en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.


Ändring av beställning

Kunden kan göra ändringar i beställningen fram till dess att beställningen har effektuerats (faktura eller frakthandling har skapats). Om ändringen godkänns, och varan finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats. Kunden kan avbeställa order utan kostnad fram till dess att beställningen har effektuerats (faktura eller frakthandling har skapats). Efter denna tidpunkt är kunden skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för kunden, är inte möjlig, efter det att Hooves ab beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats.


Ångerrätt

Privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra köp inom 14 dagar. Kunden har inte rätt att ångra sig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med kundens samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller om förseglingen brutits. Om kunden ångrar köpet måste varan återlämnas i oförändrat skick. Ångerrätten börjar löpa den dag Hooves ab bekräftade beställningen av en tjänst, respektive den dag kunden fått varan eller en större del av den.

Om kunden vill utnyttja ångerrätten ska ett skriftlig meddelande skickas, lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer. Ställning tas till, om kunden uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Kunden får därefter ett svar via e-post, i givet fall med information om hur varan ska skicka tillbaka. Kunden ska följa Hooves ab rekommendationer vad gäller emballage mm. Observera också att det enligt lag är kunden som ska betala fraktkostnaderna.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader och administrationsavgift (se nedan) att återbetalas till kund inom 30 dagar räknat från dagen återförsändelsen mottas av Hooves ab, förutsatt att kunden inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Kreditering sker med 75 kr ex. moms i returavdrag per returnerad vara vilket är Hooves ab´s kostnad för returen gentemot leverantören.

Vid använd eller skadad vara förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde. Observera att avdrag även kan ske vid skadad originalförpackning.


Reklamationer och återköp i vissa fall

Om privatperson mottagit en skadad produkt, eller om fel vara skickats, måste varan reklameras inom 3 år från att varan togs emot och senast inom 2 månader från att kunden upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Om företagare mottagit en skadad produkt, eller om fel vara skickats, ska kunden snarast från att varan togs emot, skicka reklamation via e-post förutsatt att kunden reklamerar skadan inom garantiperioden. I annat fall hänvisas i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om en ny vara inte kan skicka till inom skälig tid, återbetalas returfrakten samt vad som betalats för den skadade eller felaktigt skickade varan, men den ursprungliga frakten återbetalar inte.


Ej uthämtade paket

Ej uthämtad vara räknas inte som ångerrätt eller öppet köp.

Vi förbehåller oss rätten att ta ut en kostnad för ej uthämtade paket. För varje paket som inte löses ut debiteras du de kostnader som uppkommer för expedition, hantering samt returfrakt. Detta leder till att du inte får tillbaka den summa du betalat för varan alternativt blir debiterad ytterligare avgifter om varans värde inte täcker de uppkomna kostnaderna. För att säkerställa att du inte drabbas av onödiga kostnader hämta alltid ut ditt paket.

Minsta kostnaden för ej uthämtade paket är 400 kr exklusive moms. 


Information och bilder

Hooves ab reserverar sig mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i sortimentet. Om det förekommer bilder i webbutiken, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara. http://www.webbutik.info SvenskaLänkar.com 


Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse som eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.


Tvist

Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.